NUMER ALARMOWY GR 886 579 408
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Archiwum Zdjęć
Artykuły
Forum
Linki
Szukaj
Kalendarz
Download
Informacje o SIM:
Kim jesteśmy?
Co proponujemy
Kontakt
Wzorowy wolontariusz
Regulamin SIM PCK w Wejherowie
Kursy Pierwszej Pomocy
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Informacje o GR:
Historia
PROJEKTY
Integracja-Gorączka Sobotniej Nocy
Podziękowania
Honorowi Dawcy Krwi PCK
Oddaj Krew
Działalność Klubu HDK PCK w Wejherowie
Szkolne Koła PCK
Działalność SK PCK
Wykaz SK PCK
Oddział Rejonowy PCK:
Oddział Rejonowy PCK w Wejherowie
KAMPANIA 1%

Chcesz nas wesprzeć ?

Kliknij tutaj !

Z góry dziękujemy

FACEBOOK
Motto

" Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym." - Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha)

SPONSORZY
Kaszubski Bank Spółdzielczy

AUTO Brudniewicz

Nasi Przyjaciele
Oficjalna strona GR PCK Gdynia

Wejherowo - serwis informacyjny

Blog obozu w Garczynie

Klub HDK przy ZR PCK Wejherowo

SK PCK w Gim. nr 1 w Rumi

KS TYTANI Wejherowo
Regulamin SIM PCK w Wejherowie

Regulamin grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w WejherowieSprawy organizacyjne


 1. Pełna nazwa Jednostki Podstawowej o której mowa to Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie, w skrócie SIM PCK w Wejherowie.

 2. Minimalna ilość członków SIM w Wejherowie to co najmniej 5 kandydatów.

 3. Organem wyższego szczebla nadzorującym działalność SIM PCK w Wejherowie jest Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie.

 4. Organem Kontrolnym SIM PCK w Wejherowie jest Komisja Rewizyjna Oddziału Rejonowego PCK w Wejherowie


 1. Dokumentację grupy SIM PCK w Wejherowie stanowi dziennik pracy grupy wraz z:

  1. imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,

  2. ewidencją składek członkowskich (wpłacanych do kasy Zarządu Rejonowego PCK przez skarbnika lub opiekuna grupy), dokumenty do szkoleń, ewidencja tytułów SIM PCK

  3. rocznym planem pracy grupy

  4. dokumentacją działalności grupy

  5. dokumentacją finansów grupy.

  6. Dokumentacja grupy SIM PCK przechowywana jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym zarządzie rejonowym PCK.


 1. Decyzję o rozwiązaniu grupy SIM PCK w Wejherowie może podjąć Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Wejherowie z własnej inicjatywny, na wniosek grupy lub Rejonowej Rady Młodzieżowej PCK.

 2. Grupa może mieć swojego opiekuna. Opiekun powinien uczestniczyć w zebraniach grupy, interesować się jej problemami, pomagać w przeprowadzaniu przez grupę różnych akcji.


Cel i zadania grupy SIM PCK w Wejherowie


 1. Celem działania grupy SIM PCK w Wejherowie wzmocnienie działań jednostek podstawowych poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorów – liderów i animatorów działalności młodzieżowej.


 1. Do zadań grupy SIM PCK w Wejherowie należy:

  1. działanie na rzecz pomocy potrzebującym,

  2. opieka nad Szkolnymi Kołami PCK i Klubami Wiewiórka - pomoc w organizowaniu pracy czerwonokrzyskiej w szkołach i środowisku zamieszkania, lokalnej

  3. szkolenie i doszkalanie członków Młodzieży PCK w zakresie podstawowych zagadnień czerwonokrzyskich,

  4. promowanie pracy wolontarystycznej w społeczności lokalnej

  5. kreowanie dogodnych możliwości dla samorealizacji młodzieży oraz podnoszenia i rozwijania ich umiejętności,

  6. edukacja społeczności lokalnej w zakresie pierwszej pomocy – pomoc w organizacji szkoleń lub samodzielne ich prowadzenie po uzyskaniu uprawnień z zakresu szkolenia pierwszej pomocy - określonych przez władze Stowarzyszenia

  7. współpraca z innymi jednostkami podstawowymi oraz Zarządami, Radami Młodzieżowymi PCK i innymi organizacjami młodzieżowymi,

  8. wspieranie działań Stowarzyszenia w wypełnianiu jego celów i zadań statutowych.


Członkostwo w grupie SIM PCK


 1. Członkiem grupy SIM PCK w Wejherowie może być osoba posiadająca lub nie posiadająca tytuł SIM PCK, która:

  1. wyraziła wolę wstąpienia do grupy SIM PCK i została przyjęta przez zarząd grupy,

  2. ma ukończone 13 lat, jednocześnie nie ukończyła 30 roku życia.

  3. regularnie opłaca składkę członkowską,


 1. Każda osoba wstępująca do grupy SIM PCK zobowiązana jest podpisać deklarację członkowską na podstawie, której otrzymuje legitymacje członkowską.

 2. Tytuł Społecznego Instruktora Młodzieżowego PCK nadawany jest przez Zarząd Rejonowy PCK na wniosek macierzystej grupy SIM PCK, członkom grupy SIM PCK, którzy:

  1. są członkami Młodzieży PCK,

  2. aktywnie działają w macierzystej grupie SIM PCK,

  3. ukończyli 15 rok życia,

  4. przeszli trzy etapowy proces uzyskania tytułu SIM PCK.


 1. Proces uzyskania tytułu SIM PCK składa się z trzech etapów:

  1. etap 1 – wprowadzenie zakończone egzaminem,

  2. etap 2 – kurs instruktorski,

  3. etap 3 – staż instruktorski zakończony egzaminem.

 2. Członkowie SIM PCK w Wejherowie mają prawo:

  1. Uczestniczyć w działaniach grupy SIM PCK w Wejherowie.

  2. przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,

  3. wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),

  4. korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg regulaminu wypożyczania sprzętu podlegającego pod Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie

  5. posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne

  6. na równi z innymi członkami i wolontariuszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami, móc otrzymać Honorową Odznakę PCK odpowiedniego stopnia.

  7. Występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów stowarzyszenia.

 3. Członkowie SIM PCK w Wejherowie mają obowiązek

  1. przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów

  2. brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia

  3. regularnie opłacać składkę członkowską

  4. Składka opłacana jest do SIM PCK w Wejherowie.

  5. W przypadku jednoczesnej przynależności do innej jednostki podstawowej wystarczające jest opłacenie jednej składki do wybranej jednostki.

 4. W stosunku do członka SIM PCK w Wejherowie niewypełniającego obowiązków statutowych lub działającego na szkodę Stowarzyszenia stosowane są sankcje dyscyplinarne przewidziane statutem PCK i przepisami wykonawczymi do Statutu w tym również wykluczenia z grupy SIM.


 1. Nadanie tytułu SIM PCK wiąże się z otrzymaniem legitymacji i znaczka SIM PCK.


 1. Członek grupy SIM PCK może uzyskać srebrną i złotą odznakę SIM PCK na podstawie regulaminu załącznik nr 2.


Zarząd grupy SIM PCK


 1. Decyzję dotyczące działalności grupy SIM PCK podejmują jej członkowie.


 1. Członkowie grupy SIM PCK, wybierają ze swojego grona zarząd grupy, a co cztery lata przedstawiciela na konferencję rejonową Młodzieży PCK i przedstawiciela na konferencję rejonową PCK.


 1. Zarząd grupy SIM PCK składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego sekretarza oraz skarbnika.


 1. Przewodniczącym grupy SIM PCK może być tylko osoba posiadająca tytuł SIM PCK. W przypadku nowo utworzonej grupy SIM PCK, w której brak jest osób z tytułem SIM PCK, przewodniczący grupy zobowiązany jest otrzymać tytuł SIM PCK w ciągu roku od daty wyboru


 1. Do zadań Zarządu grupy SIM PCK należy:

  1. organizowanie i koordynowanie działalności grupy SIM PCK,

  2. uczestnictwo we wszystkich podejmowanych działaniach grupy,

  3. opracowanie rocznego planu pracy grupy i przedstawienie go do akceptacji członkom grupy,

  4. składanie sprawozdań z działalności grupy: półrocznych jej członkom oraz rocznych Zarządowi Rejonowemu PCK i Rejonowej Radzie Młodzieżowej PCK,

  5. organizowanie szkoleń dla członków grupy,

  6. przyjmowanie nowych członków grupy,

  7. umożliwianie uzyskanie tytułu SIM PCK zainteresowanym członkom grupy,

  8. typowanie kandydatów do Złotych i Srebrnych Odznak SIM PCK oraz Honorowych Odznak PCK,

  9. prowadzenie dokumentacji i zarządzania finansami grupy,

  10. utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządami PCK, Radami Młodzieżowymi PCK i reprezentowania wobec nich ogółu członków grupy

  11. Do 5 stycznia każdego roku Zarząd grupy SIM PCK w Wejherowie zobowiązany jest składać do zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Wejherowie informację o swojej działalności oraz aktualnej liczbie członków i wolontariuszy

   Postanowienia Końcowe

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy zawarte w:

  1. Statucie Polskiego Czerwonego Krzyża

  2. Uchwały KRR PCK w sprawie Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego

  3. Uchwały Zarządu Głównego PCK w sprawie Ramowego Regulaminu Jednostki Podstawowej

  4. Regulamin Nadawania Srebrnej i Złotej Odznaki Społecznego Instruktora Młodzieżowego

  5. Regulamin Stażu Instruktorskiego

  6. Wymagania Dotyczące Uzyskania Tytułu Społecznego Instruktora Młodzieżowego